Domov pro seniory
Domov na Kalvárii s.r.o. poskytuje sociální službu typu domovy pro seniory v souladu s Rozhodnutím o registraci č. j. KrÚ 40411/2014 ze dne 16. 6. 2014.

Forma služby:
pobytová služba

Kapacita:
72 lůžek

Časová dostupnost:
nepřetržitá (24 hodin denně)

Poslání poskytované sociální služby:
Posláním Domova pro seniory Domov na Kalvárii s.r.o. je poskytování pobytové služby osobám nad 50 let, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu nebo pobírají plný invalidní důchod a kteří již nemohou trvale žít ve svém přirozeném sociálním prostředí s ohledem na svůj věk a zdravotní stav, a to prostřednictvím podpory a pomoci jako důstojné náhrady za běžné domácí prostředí, ve snaze co nejvíce se přiblížit běžnému způsobu života a zachovat si sociální vazby a sociální začleňování.

Cílem poskytované služby je:
Uživatel, který je spokojený v těchto oblastech:
 • ubytování,
 • stravování,
 • poskytování sociálně aktivizačních činností dle individuálních potřeb.
Uživatel, který má vytvořené příjemné „domácí“ prostředí.

Uživatel, kterému je sociální služba poskytována dle jeho individuálních, osobních přání a poskytuje mu podporu při jejich realizaci.

Uživatel, který má zajištěné dostatečné soukromí.

Uživatel, který v zařízení za podpory poskytované služby důstojně prožije a dožije svoje stáří, a kterému poskytované sociální služby uchovají co nejdéle schopnosti a dovednosti, zejména ve vztahu ke své soběstačnosti a aktivitě.

Zásady poskytované sociální služby:
 1. Plné uznávání a respektování práv uživatelů (individuální přístup, respektování soukromí, zachování intimity).
 2. Zaměření na individuální potřeby uživatelů (ke každému přistupujeme dle jeho potřeb).
 3. Zaměření na celkovou situaci uživatele v rámci všech daných aspektů a souvislostí (rodinné zázemí, sociální situace).
 4. Podpora začlenění uživatelů, zamezení rozdělování lidí podle jejich sociálního postavení ve společnosti.
 5. Zvyšování kvalifikace, odbornosti a informovanosti personálu.
 6. Podpora týmové práce, komunikace a dobrých vztahů na pracovišti (předávání důležitých informací, atmosféra na pracovišti).
 7. Podpora personálu v zátěžových situacích (personál je oporou, nehodnotí, nekritizuje).
 8. Podpora soběstačnosti uživatelů (neposkytujeme více podpory, než je nutné, aktivní zapojení klienta).

Okruh osob, kterým je služba určena:
 • osobám nad 50 let, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu nebo pobírají plný invalidní důchod a kteří již nemohou trvale žít ve svém přirozeném sociálním prostředí s ohledem na svůj věk a zdravotní stav (kteří nevyžadují zvláštní ošetřovatelskou péči). Poskytnout jim důstojnou náhradu za běžné domácí prostředí a podporovat je ve snaze co nejvíce se přiblížit běžnému způsobu života a zachovat si sociální vazby.
 • osobám s chronickým onemocněním v rozsahu odpovídajícímu zdravotnímu stavu a potřebám této cílové skupiny. Vytváření podmínek pro sociální oporu. Dosažení co největší soběstačnosti.
 • osobám s kombinovaným postižením za účelem uspokojování bio-psycho-sociálních potřeb. Zlepšování soběstačnosti. Zajištění sociální opory. Zajištění individuality.

Osobám, které se ocitli v nepříznivé životní situaci a mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a kteří zpravidla měli poslední bydliště na území Pardubického, Jihomoravského či Olomouckého kraje.

Dolní věková hranice je 50 let věku.

V případech hodných zvláštního zřetele, může ředitel Domova rozhodnout o poskytování služby osobě mladší.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:
 • poskytnutí ubytování,
 • poskytnutí celodenní stravy,
 • pomoc při zvládnutí běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • aktivizační činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Ukončení poskytování sociální služby:
Smluvní vztah založení touto smlouvou může zaniknout:
 • písemnou dohodou obou smluvních stran.
 • písemnou výpovědí ze strany uživatele bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí v tomto případě 1 měsíc a počne běžet prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla písemná výpověď doručena poskytovateli.
 • písemnou výpovědí poskytovatele služby. V případě výpovědi ze strany poskytovatele s uvedením výpovědního důvodu sjednaného smlouvou, činí výpovědní lhůta 3 měsíce a počne běžet prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla písemná výpověď doručena uživateli. Důvody k výpovědi ze strany poskytovatele jsou:
  1. zamlčení příjmů,
  2. prodlení uživatele s úhradou za ubytování, stravu a úkony péče za tři a více měsíců poskytování těchto služeb podle této smlouvy,
  3. osoba i po opětovném napomenutí hrubě poruší povinnosti, které jí vyplývají z vnitřních pravidel domova pro seniory,
  4. nevyužívání ubytování Uživatelem po dobu v úhrnu více jak 180 dní v kalendářním roce.
 • úmrtím uživatele.
 • zánikem poskytovatele.