Informace

Domov na Kalvárii s.r.o. poskytuje sociální službu typu domovy pro seniory v souladu s Rozhodnutím o registraci č. j. KrÚ 40411/2014 ze dne 16. 6. 2014.

Forma služby:

pobytová služba

Kapacita:

72 lůžek

Časová dostupnost:

nepřetržitá (24 hodin denně)

Poslání poskytované sociální služby:

Posláním Domova pro seniory Domov na Kalvárii s.r.o. je poskytování pobytové služby osobám nad 50 let, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu nebo pobírají invalidní důchod třetího stupně, a kteří již nemohou trvale žít ve svém přirozeném sociálním prostředí s ohledem na svůj věk a zdravotní stav, a to prostřednictvím podpory a pomoci jako důstojné náhrady za běžné domácí prostředí, ve snaze co nejvíce se přiblížit běžnému způsobu života a zachovat si sociální vazby a sociální začleňování.

Cílem poskytované služby je:

Zajistit uživatelům naplnění jejich potřeb, které vedou k rozvoji stávající kvality jejich života. Každému uživateli je pomoc a podpora individuálně nastavena tak, aby si mohl co nejdéle uchovat schopnosti a dovednosti, zejména ve vztahu ke své soběstačnosti a aktivitě.

Zásady poskytované sociální služby:

 1.  Plné uznávání a respektování práv uživatelů (individuální přístup, respektování soukromí, zachování intimity).
 2. Zaměření na individuální potřeby uživatelů (ke každému přistupujeme dle jeho potřeb).
 3. Zaměření na celkovou situaci uživatele v rámci všech daných aspektů a souvislostí (rodinné zázemí, sociální situace).
 4. Podpora začlenění uživatelů, zamezení rozdělování lidí podle jejich sociálního postavení ve společnosti.
 5. Zvyšování kvalifikace, odbornosti a informovanosti personálu.
 6. Podpora týmové práce, komunikace a dobrých vztahů na pracovišti (předávání důležitých informací, atmosféra na pracovišti).
 7. Podpora personálu v zátěžových situacích (personál je oporou, nehodnotí, nekritizuje).
 8. Podpora soběstačnosti uživatelů (neposkytujeme více podpory, než je nutné, aktivní zapojení klienta).

Okruh osob, kterým je služba určena:

 • osobám od 50 let, které dosáhly věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu nebo pobírají invalidní důchod třetího stupně, a kteří již nemohou trvale žít ve svém přirozeném sociálním prostředí s ohledem na svůj věk a zdravotní stav (nevyžadují zvláštní ošetřovatelskou péči).
 • osobám s chronickým onemocněním od 50 let
 • osobám s kombinovaným postižením od 50 let

Okruh osob, kterým služba není určena

 • těm, kteří jsou schopni za pomoci v místě dostupných terénních sociálních služeb zůstat ve svém domácím prostředí,
 • lidem, kteří potřebují péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení,
 • těm, kteří se ve svém chování projevují agresivně, lidem s poruchami chování (pak bychom nebyli schopni zajistit bezpečí pro ostatní uživatele naší služby),
 • osobám závislým (alkohol, drogy),
 • lidem s Alzheimerovou chorobou ve stádiu, která vyžaduje soustavný dohled nad pohybem uživatele pro jeho neorientovanost v prostředí,
 • lidem se stanovenou závažnou psychiatrickou diagnózou (např. schizofrenie).

Okruh osob, se kterým nemůžeme uzavřít smlouvu, je dále upraven dle zákona č. 108/2006Sb. a vyhlášky 505/2006 Sb. Uzavření smlouvy není možné:

 1. s osobou, jejíž zdravotní stav vylučuje poskytování pobytových sociálních služeb podle §36 vyhlášky 505/2006 Sb.:
  1. zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
  2. osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci
  3. chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití; to neplatí, jde-li o poskytnutí pobytové sociální služby v domově se zvláštním režimem.
 2. pokud neposkytujeme sociální službu, o kterou osoba žádá
 3. pokud nemáme dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá
 4. s osobou, která žádá o poskytnutí sociální služby, ale které jsme vypověděli v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

 • poskytnutí ubytování,
 • poskytnutí celodenní stravy,
 • pomoc při zvládnutí běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • aktivizační činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Ukončení poskytování sociální služby:

Smluvní vztah založení touto smlouvou může zaniknout:

 • písemnou dohodou obou smluvních stran.
 • písemnou výpovědí ze strany uživatele bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí v tomto případě 1 měsíc a počne běžet prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla písemná výpověď doručena poskytovateli.
 • písemnou výpovědí poskytovatele služby. V případě výpovědi ze strany poskytovatele s uvedením výpovědního důvodu sjednaného smlouvou, činí výpovědní lhůta 3 měsíce a počne běžet prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla písemná výpověď doručena uživateli. Důvody k výpovědi ze strany poskytovatele jsou:
  • zamlčení příjmů,
  • prodlení uživatele s úhradou za ubytování, stravu a úkony péče za tři a více měsíců poskytování těchto služeb podle této smlouvy,
  • osoba i po opětovném napomenutí hrubě poruší povinnosti, které jí vyplývají z vnitřních pravidel domova pro seniory,
  • nevyužívání ubytování Uživatelem po dobu v úhrnu více jak 180 dní v kalendářním roce.
 • úmrtím uživatele.
 • zánikem poskytovatele.