Informace

Domov na Kalvárii s.r.o. poskytuje sociální službu typu domovy pro seniory v souladu s Rozhodnutím o registraci č. j. KrÚ 40411/2014 ze dne 16. 6. 2014.

Forma služby:

pobytová služba

Kapacita:

72 lůžek

Časová dostupnost:

nepřetržitá (24 hodin denně)

Poslání poskytované sociální služby:

Posláním Domova pro seniory Domov na Kalvárii s.r.o. je poskytování pobytové služby osobám nad 50 let, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu nebo pobírají invalidní důchod třetího stupně, a kteří již nemohou trvale žít ve svém přirozeném sociálním prostředí s ohledem na svůj věk a zdravotní stav, a to prostřednictvím podpory a pomoci jako důstojné náhrady za běžné domácí prostředí, ve snaze co nejvíce se přiblížit běžnému způsobu života a zachovat si sociální vazby a sociální začleňování.

Cílem poskytované služby je:

Zajistit uživatelům naplnění jejich potřeb, které vedou k rozvoji stávající kvality jejich života. Každému uživateli je pomoc a podpora individuálně nastavena tak, aby si mohl co nejdéle uchovat schopnosti a dovednosti, zejména ve vztahu ke své soběstačnosti a aktivitě.

Zásady poskytované sociální služby:

 1.  Plné uznávání a respektování práv uživatelů (individuální přístup, respektování soukromí, zachování intimity).
 2. Zaměření na individuální potřeby uživatelů (ke každému přistupujeme dle jeho potřeb).
 3. Zaměření na celkovou situaci uživatele v rámci všech daných aspektů a souvislostí (rodinné zázemí, sociální situace).
 4. Podpora začlenění uživatelů, zamezení rozdělování lidí podle jejich sociálního postavení ve společnosti.
 5. Zvyšování kvalifikace, odbornosti a informovanosti personálu.
 6. Podpora týmové práce, komunikace a dobrých vztahů na pracovišti (předávání důležitých informací, atmosféra na pracovišti).
 7. Podpora personálu v zátěžových situacích (personál je oporou, nehodnotí, nekritizuje).
 8. Podpora soběstačnosti uživatelů (neposkytujeme více podpory, než je nutné, aktivní zapojení klienta).

Okruh osob, kterým je služba určena:

 • osobám od 50 let, které dosáhly věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu nebo pobírají invalidní důchod třetího stupně, a kteří již nemohou trvale žít ve svém přirozeném sociálním prostředí s ohledem na svůj věk a zdravotní stav (nevyžadují zvláštní ošetřovatelskou péči).
 • osobám s chronickým onemocněním od 50 let
 • osobám s kombinovaným postižením od 50 let

Okruh osob, kterým služba není určena

 • těm, kteří jsou schopni za pomoci v místě dostupných terénních sociálních služeb zůstat ve svém domácím prostředí,
 • lidem, kteří potřebují péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení,
 • těm, kteří se ve svém chování projevují agresivně, lidem s poruchami chování (pak bychom nebyli schopni zajistit bezpečí pro ostatní uživatele naší služby),
 • osobám závislým (alkohol, drogy),
 • lidem s Alzheimerovou chorobou ve stádiu, která vyžaduje soustavný dohled nad pohybem uživatele pro jeho neorientovanost v prostředí,
 • lidem se stanovenou závažnou psychiatrickou diagnózou (např. schizofrenie).

Okruh osob, se kterým nemůžeme uzavřít smlouvu, je dále upraven dle zákona č. 108/2006Sb. a vyhlášky 505/2006 Sb. Uzavření smlouvy není možné:

 1. s osobou, jejíž zdravotní stav vylučuje poskytování pobytových sociálních služeb podle §36 vyhlášky 505/2006 Sb.:
  1. zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
  2. osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci
  3. chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití; to neplatí, jde-li o poskytnutí pobytové sociální služby v domově se zvláštním režimem.
 2. pokud neposkytujeme sociální službu, o kterou osoba žádá
 3. pokud nemáme dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá
 4. s osobou, která žádá o poskytnutí sociální služby, ale které jsme vypověděli v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

 • poskytnutí ubytování,
 • poskytnutí celodenní stravy,
 • pomoc při zvládnutí běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • aktivizační činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Ukončení poskytování sociální služby:

Smluvní vztah založení touto smlouvou může zaniknout:

 • písemnou dohodou obou smluvních stran.
 • písemnou výpovědí ze strany uživatele bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí v tomto případě 1 měsíc a počne běžet prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla písemná výpověď doručena poskytovateli.
 • písemnou výpovědí poskytovatele služby. V případě výpovědi ze strany poskytovatele s uvedením výpovědního důvodu sjednaného smlouvou, činí výpovědní lhůta 3 měsíce a počne běžet prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla písemná výpověď doručena uživateli. Důvody k výpovědi ze strany poskytovatele jsou:
  • zamlčení příjmů,
  • prodlení uživatele s úhradou za ubytování, stravu a úkony péče za tři a více měsíců poskytování těchto služeb podle této smlouvy,
  • osoba i po opětovném napomenutí hrubě poruší povinnosti, které jí vyplývají z vnitřních pravidel domova pro seniory,
  • nevyužívání ubytování Uživatelem po dobu v úhrnu více jak 180 dní v kalendářním roce.
 • úmrtím uživatele.
 • zánikem poskytovatele.

Podání stížnosti na kvalitu poskytované služby:

Pravidla pro podávání a vyřizování stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby jsou popsána v následujícím dokumentu.

Dokument naleznete ZDE: POSTUP PŘI PODÁVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

 • Kdo je oprávněn podávat stížnost?
  – právo podat stížnost má každý uživatel služby. Ve prospěch uživatele si může stěžovat rodinný příslušník nebo jiná osoba
  – podání stížností nesmí být na újmu tomu, kdo ji podal, ani tomu, v jehož zájmu byla podána
  – stěžovatel má také možnost si zvolit zástupce, který ho bude při vyřizování stížností zastupovat (např. příbuzný, přítel, právnická nebo občanská poradna)
 • Jak lze podat stížnost?
  Má-li uživatel stížnost, přednese ji sám, nebo prostřednictvím jiného zástupce pracovníkovi přímé péče, řídícímu pracovníkovi pracovníků přímé péče, sociálnímu pracovníkovi, případně manažerovi – řídícímu pracovníkovi, kteří sepíší o stížnosti záznam a neprodleně zajistí její projednání.
  Stížnosti je možné vhazovat i do schránky označené štítkem “STÍŽNOSTI A PŘIPOMÍNKY”, umístěné v prostorách schodiště v přízemí Domova na Kalvárii s.r.o.. Tato schránka je pravidelně kontrolována a vhozená stížnost je chronologicky zaevidována a projednána na nejbližší poradě pracovníků Domova na Kalvárii s.r.o.. Stížnosti je možné také podat telefonicky, poštou na adresu Domova na Kalvárii s.r.o. nebo elektronicky na e-mailovou adresu domov.kalvarie@seznam.cz.
  Stížnosti jsou vyřizovány manažerem – řídícím pracovníkem nejpozději do 30 dnů.
 • Jak lze podat stížnost anonymně?
  lze ji poslat poštou na adresu: Domov na Kalvárii s.r.o., Jaroměřice 271, 569 44 Jaroměřice, nebo ji vhodit do schránky označené štítkem “STÍŽNOSTI A PŘIPOMÍNKY”, která je umístěna v prostorách schodiště Domova na Kalvárii s.r.o. v přízemí. Popřípadě zapsat do knihy přání a stížností umístěné ve vstupní hale naproti hlavnímu vchodu do Domova.

Uživatel si může stěžovat i mimo Domov na Kalvárii s.r.o. – občanské poradny, veřejný ochránce práv, obecní úřad, krajský úřad, atd..

Rozvojové cíle – krátkodobé 2021:

 • Upravit hlavní vstup do Domova včetně bezbariérového vjezdu a okolí
 • Opravit zadní vstup – bezbariérový nájezd k velkému výtahu
 • Úprava zahrady  – založení zeleninového záhonu a zasazení květin
 • Zvýšit bezpečí uživatelů instalací madel na chodbách
 • Obnovit nabídku volnočasových aktivit pro uživatele
 • Uspořádat výlet pro uživatele

Rozvojové cíle – dlouhodobé na 5 let:

 • Poskytovat bydlení pro uživatele, které se co nejvíc přizpůsobuje domácímu prostředí
  • zajistit pro uživatele důstojné ubytování
  • umožnit uživateli vytvoření pocitu domova ponecháním prostoru pro vlastní realizaci výzdoby a doplňků jeho pokoje
  • zajistit uživateli pocit bezpečí a soukromí, zajistit možnost uzamknutí WC a koupelny
  • umožnit uživatelům uzamknout si svůj pokoj a své osobní věci
 • Zabezpečení podmínek k rozvoji důstojného života uživatelů a schopnosti rozlišit a uplatňovat vlastní práva
  • objasňovat uživatelům jejich práva a povinnosti
  • podporovat schopnost rozlišit základní lidská práva uživatelů, které jim nikdo nesmí upírat
  • vysvětlovat, jak vhodně uplatňovat vlastní práva a přitom nepoškozovat práva ostatních
  • upozorňovat na nebezpečí podvedení a zneužití uživatele
  • vyhodnocení osobních cílů individuálního plánu – dotazník
 • Zabezpečení přímé spolupráce s rodinnými příslušníky, popřípadě zákonnými zástupci uživatelů, vytváření kladných vztahů a vzájemné vazby mezi organizací a zákonnými zástupci
  • spoluúčast na individuálním plánování
  • adekvátní informovanost rodiny a zákonných zástupců
  • dotazník
 • Zapojení uživatele do místní komunity
  • kontakt uživatelů s osobami mimo zařízení
  • účast na akcích mimo zařízení
  • využívání místních služeb – obchody, kadeřník, pošta
  • akce pořádané pro veřejnost

Naplánování dlouhodobých cílů je hodnoceno jedenkrát za 5 let.