Informace

Domov na Kalvárii s.r.o. poskytuje sociální službu typu pečovatelská služba v souladu s Rozhodnutím o registraci č. j. KrÚ 70427/2010 ze dne 27. 9. 2010.

Služba bude na základě žádosti o zrušení registrace ukončena ke dni 30.6.2022.

Forma služby:

terénní služba

Kapacita:

25 klientů (maximální denní kapacita)

Časová dostupnost:

v pracovní dny v době od 07:00 do 11:00 a od 13:00 do 17:00

Poslání:

Posláním Pečovatelské služby Domov na Kalvárii s.r.o. je poskytovat sociální službu občanům od 45 let věku, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a v některých činnostech spojených s péčí o sebe a svoji domácnost potřebují pomoc druhé osoby.

Účelem je motivovat tyto občany a na základě jejich přání jim poskytovat takové služby, které jim napomáhají k udržení v aktivním životě. Služba je poskytována v objektu Domova na Kalvárii na adrese Jaroměřice 271, 569 44.

Cíle:

Cílem pečovatelské služby je zajistit uživateli pomoc a podporu, kterou potřebuje vzhledem ke své snížené soběstačnosti, zejména směřující k zachování jeho samostatnosti, rozvíjení soběstačnosti a umožnění zapojení do běžného života společnosti v nejvyšší možné míře.

Zásady:

 • individuální přístup ke každému uživateli
 • zachování a dodržování zvyků, na které je uživatel zvyklý
 • schopnost personálu naslouchat uživatelům služby
 • diskrétnost a flexibilita
 • bezpečnost a odbornost poskytovaných služeb
 • zachování lidské důstojnosti
 • dodržování práv uživatelů služeb

Okruh osob:

Občanům od 45 let, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a v některých činnostech spojených s péčí o sebe a svoji domácnost potřebují pomoc druhé osoby.

Pečovatelská služba není určena:

 • osobám, které nejsou v nepříznivé situaci
 • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení

Podání stížnosti na kvalitu poskytované služby:

Pravidla pro podávání a vyřizování stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby jsou popsána v následujícím dokumentu.

Dokument naleznete ZDE: POSTUP PŘI PODÁVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

 • Kdo je oprávněn podávat stížnost?
  – právo podat stížnost má každý uživatel služby. Ve prospěch uživatele si může stěžovat rodinný příslušník nebo jiná osoba
  – podání stížností nesmí být na újmu tomu, kdo ji podal, ani tomu, v jehož zájmu byla podána
  – stěžovatel má také možnost si zvolit zástupce, který ho bude při vyřizování stížností zastupovat (např. příbuzný, přítel, právnická nebo občanská poradna)
 • Jak lze podat stížnost?
  Má-li uživatel stížnost, přednese ji sám, nebo prostřednictvím jiného zástupce pracovníkovi přímé péče, řídícímu pracovníkovi pracovníků přímé péče, sociálnímu pracovníkovi, případně manažerovi – řídícímu pracovníkovi, kteří sepíší o stížnosti záznam a neprodleně zajistí její projednání.
  Stížnosti je možné vhazovat i do schránky označené štítkem “STÍŽNOSTI A PŘIPOMÍNKY”, umístěné v prostorách schodiště v přízemí Domova na Kalvárii s.r.o.. Tato schránka je pravidelně kontrolována a vhozená stížnost je chronologicky zaevidována a projednána na nejbližší poradě pracovníků Domova na Kalvárii s.r.o.. Stížnosti je možné také podat telefonicky, poštou na adresu Domova na Kalvárii s.r.o. nebo elektronicky na e-mailovou adresu domov.kalvarie@seznam.cz.
  Stížnosti jsou vyřizovány manažerem – řídícím pracovníkem nejpozději do 30 dnů.
 • Jak lze podat stížnost anonymně?
  lze ji poslat poštou na adresu: Domov na Kalvárii s.r.o., Jaroměřice 271, 569 44 Jaroměřice, nebo ji vhodit do schránky označené štítkem “STÍŽNOSTI A PŘIPOMÍNKY”, která je umístěna v prostorách schodiště Domova na Kalvárii s.r.o. v přízemí. Popřípadě zapsat do knihy přání a stížností umístěné ve vstupní hale naproti hlavnímu vchodu do Domova.

Uživatel si může stěžovat i mimo Domov na Kalvárii s.r.o. – občanské poradny, veřejný ochránce práv, obecní úřad, krajský úřad, atd.